Общи условия за уреждане на взаимоотношенията между "datingsmsnow.com" и потребителитe и ползватели на уеб сайта и услугите предоставяни от уеб сайта (В сила от 01.01.2014 г., Изменени на 01.05.2017 г.)


І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


1. С настоящите „Общи условия“ се уреждат взаимоотношенията между оператора на сайта livesmschatpower.com (наричано по-долу „Оператор”) и всички лица, които посещават Интернет страниците на Оператора, за да ползва сайта и услугите предоставяни на уеб сайта (наричани по долу „Потребител” в ед. число или „Потребители” в мн. число).

2. С използването на услуга в сайта Потребителят декларира и приема, че е прочел и се съгласява безусловно с настоящите Общи условия и всички произтичащи от това правни последици и се съгласява и задължава да ги спазва и се счита, че между Оператора и Потребителя съществува правно валиден договор, като изрична писмена форма за наличието на този договор не е необходима.


IІ. ОСНОВНИ ТЕРМИНИ


3. Навсякъде в Общите условия следните думи и изрази (включително употребени членувани и/или в мн. число) имат следните значения:
4. „Потребител” е всяко физическо лице, което ползва и получава предоставяни от Оператора услуги, независимо дали се е регистрирало в сайта или не.
5. „Оператор” доставчик предлагащ всички услуги на интернет сайта на адрес: datingsmsnow.com.
6. „Действащо законодателство” означава всеки действащ (сега или в бъдеще) законов и/или подзаконов (нормативен или ненормативен (общ или индивидуален административен) акт, който засяга мобилните оператори и/или Оператора (и/или тяхната дейност) и/или SMS услуга и/или Потребителя.
7. „SMS” означава кратко текстово съобщение, изпратено от Потребител към кратък номер с добавена стойност от мрежите на мобилните оператори.
8. „Мобилен оператор” се отнася до Теленор - общественият далекосъобщителен оператор „Теленор България ЕАД”, вписан в Търговския регистър към Агенцията по внисванията с ЕИК: 130460283 и/или Виваком - общественият далекосъобщителен оператор „Българска телекомуникационна компания ЕАД”, вписан в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 831642181 и може да се употребява в ед. и мн. ч.
9. „ОУ” или „OU” наричани за краткост „Общи условия“.
10. „Непреодолима сила” е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер.


ІІI. ДОГОВОР


11. Настоящите ОУ имат силата на договор и са приложими, в случай че Потребителят по категоричен и недвусмислен начин заяви намерението си да използва услугите, които се предлагат от Оператора.
12. Сключването на договора се извършва чрез конкретни целенасочени логично свързани действия в определена последователност, които изразяват волята на Потребителя за приемане на настоящите ОУ и обективират съгласието му да ползва предоставяните услуги. Чрез изпращане на изходящо съобщение от своето мобилно устройство към краткия номер, имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителя извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите ОУ, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървър на Оператора, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. Оператора може да съхранява информация на свои сървър за MSISDN и/или IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Изходящо съобщение изпратено до краткия номер, представлява последното действие от страна на Потребителя, с което страните приемат договора между тях за сключен. Страните приемат, че с използването на услугата Потребителят декларира, че е запознат с настоящите ОУ, цени, характер и всичко свързано с услугата, приемат настоящите ОУ и се задължават да ги спазват.
13. Потребителят се счита уведомен за Общите условия от датата на публикуването им и се счита за обвързан с тях от датата на фактическо започване на ползване на услугите.
14. Общите условия могат да бъдат изменяни и допълвани по инициатива на Оператора. Измененията и допълненията на Общите условия се извършват по реда, предвиден в Закона за електронните съобщения. Оператора информира за измененията Потребителите, като публикува на страницата си в интернет изменените ОУ в срок не по-кратък от 30 (тридесет) дни преди влизането им в сила. В случай на препратки, преди датата на влизане в сила на изменения и допълнения на Общите условия, към текстове от Общите условия с променена номерация, то препратките ще се считат направени към съответните преномерирани текстове.
15. Оператора осигурява публичност, достъпност и актуалност на Общите условия, по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане на своята интернет страница, находяща се на адрес datingsmsnow.com.
16. След сключване на договора, Оператора предоставя достъп до услугата, чрез което реално се предоставя услугата на Потребителя.


IV. ОБМЕН НА СЪОБЩЕНИЯ


17. След активиране на услугата, Потребителят може да обменя съобщения в услугата, без да изпраща ключови думи. SMS чат е услуга с развлекателен и забавен характер. Страните (Оператора и Потребителите) декларират, че са съгласни и информирани предварително, че услугата поради своя характер на услуга от разстояние е с доброволен характер и може информацията, която предоставят и обменят чрез услугата да не е вярна и точна.
18. Оператора може да използва оператори, които да общуват с Потребителите, използващи различни псевдоними. Ако операторът не е онлайн в системата по времето, когато Потребител изпраща съобщение, съобщението за отговор може да бъде получено при следващия вход в системата или обработката може да поеме друг оператор.
19. Операторите и Потребителите се съгласяват и декларират, че не са задължени да предоставят реалната си самоличност и могат да използват различни псевдоними. Операторът може да поиска от Потребителя информация, но Потребителят не е длъжен да предостави точна или вярна информация. Оператора и Потребителите се съгласяват и декларират, че Оператор или всеки отделен Потребител имат право да използва различни идентичности, имена и псевдоними, различни местоположения от техните реални, различни адреси, адреси на които живеят, различни от реалните им профили в социални мрежи и приложения за комуникации, както и всяка друга информация по преценка на оператор или Потребител.
20.Оператора не носи отговорност за достоверността на информацията, предоставяна чрез услугата. Оператора има право да се откаже и да прекрати кореспонденцията с Потребител, ако Потребителят изпраща SMS със съдържание, което според Оператора нарушава Общите условия.
21. Потребителят има право и възможност да се откаже от комуникация по всяко време, като просто спре изпращането на съобщения от мобилния си телефон към номера с добавена стойност. По този начин, Потребителят не прекратява използването от услугата съгласно Общите условия и е възможно да получава съобщения на мобилния си телефон. Оператора има право автоматично или ръчно да цензурира част или изцяло текста на входящи или изходящи съобщения с цел защита на личната информация на Потребителя или ако се нарушават Общите условия.


V. SMS УСЛУГИ ЗА ЧАТ НА НОМЕР


22. Декларация от Потребителя
23. Настоящите ОУ уреждат отношенията за изпозлване на услугата SMS чат. С изпозлването на сайта и услугите предоставяни от сайта Потребителят потвърждава и декларира, че е прочел и разбрал правилно Общите условия и е напълно съгласен с тях.
24. Описание на услугата
25. Услуга може да се използва от потребителите на всички мобилни оператори в България, на възраст над 18г. С оглед спецификата на услугата и отдалеченото и предоставяне страните приемат, че с използването на услугата Потребителя декларира, че е на възраст над 18г. Услугата има развлекателен характер и дава възможност за чат между Потребителя и оператор.
26. Активиране
27. Потребителят за да изпозлва услугата изпраща SMS на номер , без значение с какъв текс, или чрез въвеждане на номера на мобилния си телефон на интернет страницата във специална форма за това, както и чрез отговор в който ще получите инструкции как да активирате услугата. Услугата се извършва чрез специален номер: , . Услугата и обслужването й, са активни от 01.01.2014г. Цената на всеки изходящ SMS е: 6.00 BGN с ДДС за всички мобилни оператори. Данни и снимки, показани в рекламно съдържание на сайта или друга реклама (данни, снимки, описания и др.), както и обменените данни в текстови съобщения и електронна поща не представляват точна информация за оператора поради причини за поверителност.
28. Цена
29. В едно текстово съобщение могат да бъдат предадени до 160 символа на латиница или до 70 символа на кирилица. Потребителят декларира и приема, че когато броят символи на изпращан SMS е по-голям от стандартния (160 символа на латиница, съответно 70 за съобщения на кирилица), изпращането се осъществява чрез няколко последователни съобщения и всяко от тях се таксува съгласно, цената описана в т.34 Таблица 1. При изпращане на съобщение различно от символи на латиница и кирилица потребителят декларира и приема, че е съгласен и информиран, че когато броят на символите на изпращан SMS е по голям от стандартния за съответния език по международния стандарт, за да бъде изпратено като едно съобщение, то изпращането се осъществява чрез няколко последователни съобщения и всяко от тях се таксува съгласно, цената описана в т.34 Таблица 1. Всеки SMS от Потребителя изпратен към номер се таксува съгласно цената описана в т.34 Таблица 1 и е указана на всяка страница, където се предлага или рекламира услугата, което дава възможност Потребителя да се информира относно цената на услугата, преди таксуване. Суми за направени плащания не се възстановяват. Оператора има право да променя цените на услугите си, но е длъжен да уведоми Потребителите, на всички места, където са обявени ОУ, цените и указания за ползването им предварително. Ако по време на ползване на услугата, Оператора промени цените, Потребителят продължава да бъде клиент на услугата, докато не прекрати ползването на услугата съгласно настоящите ОУ.
30. Маркетинг
31. С приемането на настоящите ОУ и активирането на услугата, Потребителите могат да получават непоискани безплатни текстови съобщения. С приемането на настоящите ОУ, Потребителят също така е съгласен и декларира, че Оператора може да използва данните на Потребителя за изпращане на съобщения за маркетинг и реклама на неговите продукти или услуги, както и за изпращане на всякаква информация, отнасяща се до него като Потребител.
32. Рекламации, Право на отказ, Прекратяване
32а. Рекламации могат да бъдат предявявани единствено в случай, че е налице недостъпност на услугата /при надлежно заявен и заплатен достъп от страна на Потребителя/ по вина на Оператора.
а) Оператора не носи отговорност при софтуерни или хардуерни проблеми с крайното устройство на Потребителя, прекъсване на токозахранване при Потребителя, отказ на оборудване при Потребителя, неправилно въвеждане на данни от Потребителя, неизправен хардуер или софтуер или прекъсване на интернет връзката при Потребителя, проблеми на интернет доставчика, проблеми при мобилните оператори или партньори на Оператора, недостатъчна свързаност, атмосферни условия или в други случаи, независещи от Оператора.
б) Когато Оператора имплементира подобрения и промени в услугата, то същите не могат да бъдат разглеждани като основание за рекламация.
в) Оператора не дължи обезщетение при вина на някой от подизпълнителите на услугата.
32б. Услугата има отчетливо личен характер и се предлага индивидуално за всеки Потребител. Доколкото с настоящия договор се предоставя услугата достъп до цифрово съдържание веднага след активиране на услугата, то Потребителят изрично се съгласява и потвърждава на основание чл.57, т.13 от Закона за защита на потребителите, че с активиране на услугата и получаването на достъп до заявеното цифрово съдържание Потребителят губи правото си на отказ от сключения с Оператора договор от разстояние.

33. За да се прекрати ползване на услугата, Потребителят трябва да изпрати съобщение със съдържание STOP на кратък номер
. Потребителят ще получи като отговор едно от следните съобщения: “Tova saobshtenie potvarjdava, che deaktivirahte uslugata i poveche niama da poluchavate saobshtenia ot nomer !” или “Uslugata e deaktivirana!”. Услугата ще бъде автоматично деактивирана от Оператора. Допълнително Потребителят може да прекрати ползване на услугата чрез писмо до имейла за обслужване на клиенти посочен в т.34 таблица 1, като предостави телефонния номер, за който желае да се прекрати ползването на услугата.34. Таблица 1

Доставчик на услуги
Дата на активиране на услугата 01.01.2014г.
Имейл за обслужване на клиенти
Активиране на услугата С изпращането на независимо какъв текст на номер .
Цена на SMS 6.00 BGN с включен ДДС

  Забележка: Цената на всеки изходящ SMS е: 2.40 BGN лв с ДДС за абонати на А1 ! Цената на всеки изходящ SMS за абонати на Теленор и Виваком е 6 BGN лв с ДДС. С използването на сайта и услугите предлагани от сайта се съгласявате с настоящите ОУ.


VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ


35. Потребителите се задължават:
a) да не извършват злонамерени действия спрямо Оператора или останалите Потребители.
б) да не манипулират сайта по какъвто и да било начин.
в) да не претоварват сайта с фиктивни заявки или друга информация.
г) да не отправят обиди, клевети, заплахи, подигравателни съобщения и да не изразяват неуважение чрез съобщенията си до Оператора.
д) при всякакви проблеми свързани с ползване на сайта или предлагана от него услуга, Потребителите се съгласяват да се свържат първо с Оператора. Ако Потребителите не се свържат в 7-дневен срок от възникване на проблема с Оператора, се счита, че Потребителя е получил услугата и Оператора няма задължения към Потребителя.
36. Потребителите имат право:
а) да използват услугите предлагани от сайта при спазване на настоящите ОУ.


VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОПЕРАТОРА


37. Оператора се задължава:
а) да предлага на Потребителите сайта и услугите му "във вида, в който са" и не носи отговорност по отношение на надеждността на функциониране, условията за достъп, осигуряването на помощ, инструкции и други параметри.
б) да пази данните, които Потребителите доброволно и по собствено желание му изпращат.
в) да използва данните на Потребителите съгласно Закона за електронните съобщения и останалото действащо законодателство и да не ги се разпространява, разгласява, предоставя или преотстъпва на трети лица, освен със съгласие на Потребителя или в предвидените от закона случаи.
38. Оператора има право:
а) едностранно да прекрати достъпа на Потребителя до сайта и услугите предлагани от сайта при неспазване на настоящите ОУ или по негова преценка.
б) да определи лимит за всеки Потребител индивидуално с оглед защитата на интересите му. След достигане на лимита Оператора може да прекрати SMS комуникацията с Потребителя.
в) при системни нарушения от Потребителя или в случай, че претърпени загуби да търси съответната отговорност съгласно законодателството на Република България.
г) да публикува връзки в сайта към други сайтове, като не носи отговорност за качеството на тяхната работа и съдържание.
д) да прави справки, да изисква информация и да му бъде съдействано от Мобилните оператори и други партньори на Оператора за получаване на информация относно услугите използвани от Потребителя.
е) да изпраща на Потребителя съобщения за маркетинг и реклама на предлаганите си продукти или услуги.


VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


39. Страните приемат и декларират, че Оператора не носи отговорност за загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя или на трети страни в резултат от ползване на услугите от страна на Потребителя, както и за невъзможността да се ползват услугите.
40. Страните приемат и декларират, че Оператора не носи отговорност при неспособност на Потребителя да ползва всяка една отделна услуга, както и за претенции от Потребител или трети страни срещу Потребител или срещу Оператора при или по повод ползване на услугите.
41. Потребителя се съгласява и декларира, че е отговорен за всички действия извършени от негова страна при и по повод използване на SMS услугите предлагани от Оператора. Както и за последствията от извършваните от негова страна действия.
42. Потребителя декларира, че е титуляр на мобилния номер или оправомощен от титуляра на мобилния номер ползвател. В случай, че титуляра е различен от Потребителя страните декларират, че ще се приема, че титуляра на мобилния номер е отговорен за всички действия и последствия при и по повод използване на услугите и всички последствия от използване на услугите ще са за негова сметка.
43. Действието на Общите условия ще прекратява автоматично:
а) с изпращане на текст STOP от мобилния номер на Потребителя към номер или с желание на някоя от страните отправено писмено по електронен път;
б) при обективна невъзможност на някоя от страните да изпълнява задълженията си;
в) при обявяване в несъстоятелност или прекратяване и обявяване в ликвидация на Оператора;
г) при обективна невъзмоност Оператора да ползва оборудването си поради действия на държавни органи или трети лица.
44. Оператора не обработва лични данни на физически лица, по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).
45. Съдържанието и ресурсите на Оператора се използват по усмотрение на Потребителя на собствен риск и отговорност. Потребителят носи отговорност за избора на продукт или използване на услуга и за съответствието им с неговите очаквания и изисквания към продукта или услугата.
46. Оператора отговаря за изпълнението на задълженията си по настоящите ОУ и за защита на информацията за Потребителите, станала му известна по повод на предоставяне на услугите, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията по настоящите ОУ от страна на Оператора се спира.
47. Спазването на Общите условията е задължително условие за ползването на сайта и услугите предлагани от сайта. Нарушаването им ще доведе до налагане на санкции на Потребителя нарушител.
48. За всички неуредени въпроси в тези ОУ ще се прилагат разпоредбите на Българското законодателство.
49. Потребителя и Оператора се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение на настоящите ОУ.
50. Приложим език е българският. Приложими са нормите на българското законодателство, в това число правилата на Закона за защита на потребителите, Закона за електронните съобщения, Закона за задълженията и договорите и др. При евентуалната недействителност или неприложимост до определена степен на някоя от разпоредбите на настоящите ОУ страните се съгласяват, че това няма да води до недействителност на Общите условия изцяло, а Оператора ще предложи заместване на недействителните клаузи с други, а при невъзможност ще бъдат приложени разпоредбите на действащото българско законодателство.
51. Всички спорове, породени от тези ОУ или отнасящи се до тях, ако не могат да бъдат уредени по приятелски начин между Оператора и Потребителя чрез преговори, страните се съгласяват споровете да бъдат разглеждани пред компетентния съд.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ


Посетител – представлява човек, който посещава уеб сайта за да използва услугите предоставяни от сайта.

1. Първо- Защита на лични данни
Защитата на личната информация на потребителя е важна за нас. По отношение на услугите, които се предлагат е възможно събиране, обработване или използване на лична информация, която потребителя предлага и предоставя доброволно и на собствена отговорност.

2. Второ Данните, използвани от посетителите
Информацията, която посетителя доброволно предоставя при и по повод използване на услугите предоставяни от сайта дава право на доставчика да ги използва в рамките на своите собствени проекти. Потребителят може да упражни правото си да забрани използването на неговите данни. Забрана за използването на тези данни, потребителят може да поиска писмено по електронен път чрез имейла по обслужване на клиенти по горе.

2.1 Събиране на данни по електронен път (имейл и HTTP протокол)
По технически причини, посетителите на интернет търсачките и / или потребители с достъп до уеб сайта - доставчика на услуги, автоматично съхранява информацията на неговия уеб сървър. Това включва и други неща, например дата и час на достъп, URL адреси на различни сайтове за изтегляне на данни, размера на предаваните данни, както и вида на браузъра (вид и версия), оперативна система на посетителя и / или потребителя както и използвания от него IP адрес. Тези данни се съхраняват отделно от другите данни, които посетителя и / или потребителя въвежда при използването на услугите.

2.2 Използване на "бисквитки" и използването им от посетителя

За част от нашата услуга е препоръчително да се използва така наречените "бисквитки" "Бисквитките" са малки текстови файлове, които интернет браузъра на компютъра на потребителя използва. Бисквитките съдържат информация за потребителите, посещаващи сайта. На всяка сесия се използва т.нар. Постоянни бисквитки. Повечето браузъри предварително са настроени да приемат "бисквитки". Потребителят може да настрои браузъра си да не приема бисквитки, или да се изисква първо неговото одобрение. Ако даден потребител отхвърли бисквитките е възможно услугата да не работи.

2.3 Използване на програми за анализ
За да се оптимизират нашите услуги, ние използваме програми за анализ. Една от програмите за анализ, която може да бъде изпозлвана на сайта е Google Analytics. Google Analytics използва така наречените "бисквитки", текстови файлове, съхранени на компютъра ви, които дават възможност за анализ на използването на сайта. Информация за посещения в този сайт са генерирани в бисквитките (включително IP адрес) и се изпращат към сървър на Google, и остават там. Google ще използва тази информация, за да оцени използването на сайта, за да изготви доклад относно дейността на сайта и да предостави други услуги, свързани с използването на сайта и използването на Интернет. Google може да предава тази информация на трети страни, съгласно закона или ако трети страни го поискат от Google. Google при никакви обстоятелства няма да свърже IP адрес с други данни, притежавани от Google. "Бисквитките" могат да бъдат изключени чрез софтуерни корекции на уеб браузъра. Като използва този сайт, потребителят се съгласява, че Google ще обработи данните, събрани от него, по начин и за цели, които вече са описани по-горе. В допълнение, от време на време чрез програмите за анализ използваме информацията, придобита по този начин в съответствие със законодателството, за рекламни и маркетингови цели.

Последна промяна: 01.05.2017г.